,

ناتوانی ذهنی: فاکتورخطر مهم برای کووید19

Intellectual Disabilities are at Greatest Risk of Death from COVID19 - ناتوانی ذهنی فاکتورخطر مهم برای کووید19

نتایج مطالعات محققین در دانشگاه توماس جفرسون ، ناتوانی ذهنی را به عنوان فاکتور خطر مهمی در بیماری کووید19 نشان داده است. بر اساس پژوهش صورت گرفته بعد از سن بالا، ناتوانی ذهنی مهم ترین ریسک فاکتور مرگ در اثر کرونا می باشد.

جهت مطالعه اصل مقاله فوق می توانید به مجله New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst مراجعه نمایید.

تاریخ انتشار: 15 اسفند 1399
منبع:  Thomas Jefferson University