• تست های شانه

  Shoulder Tests

تست یرگاسون (Yergason’s test)

 • هدف / کاربرد: بررسی آسیب تاندون عضله دوسربازویی (بای سپس)
 • روش انجام: بیمار حدود 90 درجه آرنج خود را در حالت خم شده (فلکشن) قرار داده و ساعد را در پروناسیون (یا وضعیت خنثی) نگه میدارد، در حالیکه بازوی وی در کنار بدنش میباشد. درمانگر سر دراز عضله بایسپس را لمس میکند. سپس در برابر مقاومت بیمار تلاش میکند ساعد را به پروناسیون بیشتر برده و بازو را به خارج بچرخاند. احساس درد در شیار مربوط به عضله (Bicipital groove) نشانه وجود پاتولوژی در تاندون عضله میباشد.
 • دقت تست: تا حدودی مورد سوال است. ممکن است در آسیبهای مربوط به روتاتورکاف و همچنین لبروم گلنوئید (SLAP lesion) نیز تست مثبت گردد.

تست اسپیدز (Speeds test)

 • هدف / کاربرد: تشخیص تاندونیت سر دراز عضله دوسر
 • روش انجام: بهتر است بیمار نشسته باشد. بازوی بیمار 60 درجه به سمت جلو خم شده (فلکشن قدامی) آرنج بیمار در وضعیت اکستانسیون کامل و ساعد در وضعیت سوپیناسیون قرار میگیرد. در این وضعیت معاینه گر روی ساعد بیمار به سمت پایین فشار اعمال میکند در حالیکه بیمار مقاومت میکند.

در صورتی که بیماراحساس درد درBicipital groove داشته باشد تست مثبت تلقی میشود. همچنین ضعف در نگهداری بازو در وضعیت فلکشن قدامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 • دقت تست: در آسیبهای لبروم گلنوئید (SLAP lesion) نیز این تست میتواند نتایج مشابهی داشته باشد.

تست هاوکینز-کندی (Hawkins Kennedy Test)

 • هدف / کاربرد: بررسی پاتولوژی درعضلات چرخاننده شانه (Rotator cuff)
 • روش انجام: بهتر است بیمار نشسته و درحال استراحت باشد. پزشک معالج بازوی بیمار را حدود 90 درجه فلکشن قدامی داده و آرنج بیمار نیز در وضعیت فلکشن 90 درجه قرار داده میشود. سپس چرخش داخلی (Internal rotation) در مفصل شانه تا حداکثر دامنه حرکتی یا تا ایجاد محدودیت و درد توسط معاینه گر اعمال میگردد.

در صورت احساس درد در قسمت فوقانی خارجی شانه، تست مثبت تلقی میشود که اغلب نشانه گیرافتادگی (Impingement) در عضلات روتاتورکاف و به ویژه عضله سوپرااسپیناتوس میباشد.

 • دقت تست: اغلب اعتقاد بر آنست که دقت این تست در آسیبهای روتاتور کاف کمتر از تست Neer می باشد.

تست نیر (Neer Test)

 • هدف / کاربرد: تشخیص آسیبهای عضلات روتاتورکاف
 • روش انجام: بیمار در حالت ایستاده قرار گرفته و بازو در کنار بدن آویزان شده به گونه ای که آرنج در حال اکستانسیون کامل قرار داشته باشد. سپس درمانگر به صورت پاسیو بازوی بیمار را به داخل چرخانده و همزمان آن را به فلشکن قدامی (Forward Flexion) میبرد.

احساس درد در قسمت قدامی خارجی شانه به منزله تست مثبت تلقی میگردد.

دقت تست: هرچند عمدتا اعتقاد بر اینست که این تست دقیق تر از تست هاوکینز میباشد، لیکن برخی مطالعات خلاف این نظر را نشان داده اند.