دانشجویان وب استوری آیکون

دانشجویان

همکاران وب استوری آیکون

همکاران

آلبوم شخصی وب استوری آیکون

آلبوم شخصی

نوار عصب و عضله (الکترودیاگنوز)

نوارعصب و عضله اغلب در تکمیل معاینه بالینی انجام شده و می تواند در تشخیص گروه های مختلف بیماری ها بکار گرفته شود، ازجمله:

”ShowMore”

درگیری ریشه عصب یا رادیکولوپاتی (مثلا ناشی از دیسک ستون فقرات )، آسیب شبکه های بازویی و کمری خاجی، بیماری نورون حرکتی تحتانی (مانند بیماری ALS )، گیرافتادگی عصبی (مثل سندرم تونل کارپ)، پلی نوروپاتی (مثلا دیابت)، بیماریهای محل اتصال عصب به عضله (میاستنی گراویس) و میوپاتی. بیشتر بدانیم

”ShowLess”

درد

شامل: کمردرد، درد گردن و سایر مفاصل (زانو، شانه …)، درد لگن، طب تسکینی بیشتر بدانیم

توانبخشی تخصصی

شامل: بازتوانی قلبی و ریوی، توانبخشی در آسیبهای ورزشی، توانبخشی بعد ازعمل جراحی،

”ShowMore”

توانبخشی در گروههای خاص مانند کودکان مبتلا به تاخیر تکاملی حرکتی یا ذهنی ( فلج مغزی، اسپینا بیفیدا، دیستروفی عضلانی )، بیماران مبتلا به سوختگی، سرطان، سالمندان، معتادان بیشتر بدانیم

”ShowLess”